معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پیشنهاد طرح پزشکی

راهنمای ارسال طرح­های پژوهشی حوزه­ی پزشکی و بالینی به کمیته­ ی پژوهش­های پزشکی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد

ارسال­ کننده­ ی طرح های پژوهشی (که می­تواند مجری یا یکی از همکاران باشد) برای ارسال طرح خود باید در ابتدا فرم پیشنهاده­ی طرح پژوهشی را دریافت کرده و پس از تکمیل مطابق تمام جزئیات خواسته شده، آن را به آدرس الکترونیکی medresearch.jdm@gmail.com ارسال نماید. در پاسخ و برای اطمینان از وصول نامه­ی الکترونیکی، از آدرس ذکر­شده نامه ای دریافت خواهند کرد. پس از آن موضوع طرح ارائه شده به همراه جزئیات آن در جلسات کمیته­ی پژوهش­های پزشکی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد مطرح و ارزیابی شده و نتیجه­ی نهایی به مجری اعلام خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح، بعد از اعمال تغییرات مورد نیاز توسط مجری مجددا طرح باید بازگردانده شود و در صورت پذیرش اقدامات بعدی با توجه به نوع طرح ارائه­شده انجام خواهد گرفت. تمام پژوهش هایی که بر روی آزمودنی­های انسانی (که شامل داده­ها یا مواد آزمودنی از بدن انسان می­شوند) انجام می­شوند، بعد از ارزیابی و تصویب در کمیته­ ی اخلاق در پژوهش به مرحله ­ی تایید نهایی خواهند رسید. با توجه به اهداف پژوهش، مطالعات به گروه­های بنیادی، توسعه­ای و کاربردی تقسیم می شوند. در مورد پژوهش های بنیادی و تحقیقات توسعه­ای و کاربردی که محصول-محور نیستند فرم شماره­ی یک و برای تحقیقات توسعه­ای و کاربردی که نتیجه­ی نهایی آن تولید یک محصول است، فرم شماره­ی دو در نظر گرفته شده­است. پس از تصویب نهایی طرح و اختصاص کد مصوب، مجری و ناظر با تکمیل و امضای فرم تعهد و ارسال آن پروژه را وارد مسیر اجرایی و عملی خود می­کنند. فرم تعهدنامه در قالب فرم شماره­ی سه در همین صفحه قرار داده­شده است.

 لازم به ذکر است که با توجه به تکمیل جدول زمان­بندی برای پیشرفت مسیرکاردر فرم پیشنهاده، در تاریخ­های معین گزارش پیشرفت مقطعی از سوی کمیته دریافت خواهد شد (فرم شماره­ی چهار) و در انتهای پژوهش با ارسال پایان طرح و ارزیابی آن در مطابقت با تعهدات داده­شده، پروژه اختتام داده می شود. فرم شماره ی پنج برای گزارش نهایی در دسترس قرار گرفته است.

روندنمای زیر به صورت خلاصه به مراحل مختلفی که یک پروژه از ابتدای ورود تا مراحل انتهایی در کمیته­ی پزوهش­های پزشکی معاونت پژوهشی طی
می­‌کند، اشاره  دارد.

دریافت فرم های مورد نیاز

فرم­های مرتبط، پیش از پذیرش:

فرم شماره­ی یک (پیشنهاده­ی طرح­های بنیادی، توسعه­ای و کاربردی غیر محصول-محور)

فرم شماره­ی دو (پیشنهاده­ی طرح­های توسعه ای و کاربردی محصول-محور)