معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مدیران ستاد

  • نام سمت شماره تماس دکتر جواد سخدری مرکز تجاری سازی 31997543 دکتر زهرا نظری دبیر کمیته پروژه یابی 31997407 خانم لعیا سوهانی مدیر اجرایی 31997404 آقای سید حبیب طاهری مدیر...

ستاد پژوهشی