اعضاء گروه پژوهشی افزودنی های غذایی

نام سمت شماره تماس ایمیل
دکتر شادی بلوریان  مدیرگروه و عضو هیات علمی  31997415
دکتر فرشته حسینی عضو هیات علمی 31997416
دکتر حامد حسینی عضو هیات علمی 31997417