اعضاء گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی

نام سمت شماره تماس ایمیل
دکتر فخری شهیدی مدیر گروه پژوهشی 31997431
دکتر معصومه مهربان عضو هیات علمی 31997421 mehraban@acecr.ac.ir
دکترزهرا نظری پژوهشگر 31997431