اعضاء مرکز خدمات تخصصی فنی و مهندسی

نام سمت شماره تماس ایمیل
آقای مرتضی امیرآبادی کارشناس فنی 31997481
آقای نجار مقدم کارشناس فنی 31997482
آقای رضوان پناه کارشناس فنی 31997483