اعضاء گروه بیوتکنولوژی باغبانی

نام  سمت شماره تماس ایمیل
دکتر احمد شریفی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997456
دکتر سیده مهدیه خرازی عضو هیات علمی 31997456
خانم دکتر آزاده خادم عضو هیات علمی 31997458
خانم زهره تیموری کارشناس آزمایشگاه 31997461
خانم مریم مرادیان پژوهشگر 31997461