مرکز خدمات تخصصی فناوری تولید قارچ‌های خوراکی

نام سمت شماره تماس ایمیل CV
دکتر جواد جان پور مدیر مرکز خدمات تخصصی فناوری تولید قارچ خوراکی 31997436 janpoor@acec.ac.ir
مهندس شادی شاه طهماسبی مسئول آزمایشگاه اسپان قارچ 38788509