معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اسپاون مادری انواع قارچ‌های خوراکی و دارویی

  • اسپان مادری از میسیلیوم تازه نژاد قارچ  که بر روی دانه های غلات استریل شده  تلقیح  شده و در شرایط بهینه قارچ رشد می کند تهیه می شود.  نژاد می تواند میسلیوم قارچ دکمه ای، قارچ ارینجی شیتاکه، صدفی ،گانودرما و یا دیگر نژادهای قارچ دارویی باشد.