معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی

 

نام سمت شماره تماس ایمیل
دکتر معصومه مهربان مدیر گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی 31997431 mehraban@acecr.ac.ir
کترزهرا نظری پژوهشگر گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی 31997421  
دکتر بهاره صحرائیان پژوهشگر گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی 31997421