معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مدیران ستادی معاونت

نام سمت شماره تماس
آقای حسین حسین زاده مسئول دفتر معاونت پژوهشی 31997401
خانم لعیا سوهانی مدیر اجرایی 31997404
آقای سید حبیب طاهری مدیر برنامه ریزی و توسعه 31997405
آقای میثم لعل عوض پور مدیر پروژه یابی و نیازسنجی 31997406