معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه بیوتکنولوژی باغبانی

نام  سمت شماره تماس ایمیل
دکتر احمد شریفی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997456  
دکتر سیده مهدیه خرازی عضو هیات علمی 31997456  
خانم دکتر آزاده خادم عضو هیات علمی 31997458  
خانم زهره تیموری کارشناس آزمایشگاه 31997461  
خانم مریم مرادیان پژوهشگر 31997461