معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چشم انداز

با اتکال به عنایات خداوند منان و در پرتو توجهات خاص حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا(ع)، جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی با شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای خویش، در سال 1404 درعرضه فرهنگ ، آموزش و پژوهش و فناوری درسطح استان و درمیان جهادهای دانشگاهی ، الگو خواهد شد.