معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه پژوهشی افزودنی های غذایی

نام سمت شماره تماس ایمیل
دکتر حامد حسینی  مدیرگروه و عضو هیات علمی  31997417  
دکتر فرشته حسینی عضو هیات علمی 31997416  
دکتر شادی بلوریان عضو هیات علمی 31997415  
دکتر ثابت سروستانی   31997417