معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم‌ها

نام سمت شماره تماس ایمیل CV
دکتر نجمه گرد نوشهری مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997441 gord.noshahri@jdm.ac.ir رزومـــه
دکتر مریم عامری عضو هیات علمی 31997442 ma.ameri@jdm.ac.ir رزومـــه
دکتر رضا کاراژیان عضو هیات علمی 31997442 reza_karazhyan2002@yahoo.com رزومـــه
دکتر پری‌رخ لوایی عضو هیات علمی 31997442   رزومـــه