معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه بیوتکنولوژی قارچ های صنعتی

نام سمت شماره تماس ایمیل CV
دکتر حمیدرضا پوریان فر مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997437 pourianfar@acecr.ac.ir رزومـــه
دکتر جواد جانپور  عضو هیات علمی 31997436 janpoor@acec.ac.ir رزومـــه
دکتر شراره رضائیان   عضو هیات علمی 31997438 rezaeian@acec.ac.ir رزومـــه
دکتر احمد درخشان عضو 31997437