معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاءگروه پژوهشی مواد نوین

نام سمت شماره تماس ایمیل
دکتراحمد مولودی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997471 a.moloodi@gdm.ac.ir
دکتر علیرضا صادقی اول شهر عضو هیات علمی 31997472
دکتر حسین امینی مشهدی عضو هیات علمی 31997471  
دکتر مسعود گلستانی پور عضو هیات علمی 31997471  
آقای امیر مهدی مولوی پژوهشگر 31997473 mahdi.molavi@gmail.com
خانم سمیرا نوخاسته پژوهشگر 31997476 samira.nokhaste@gmail.com
خانم اکرم صالحی پژوهشگر 31997475 am_salehi85@yahoo.com