معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

بازدید دکتر نجمه یزدان‌فر، مشاور رئیس جهاددانشگاهی در امور بانوان از فعالیت‌های پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر نجمه یزدان فر، مشاور رئیس جهاددانشگاهی در امور بانوان علاوه بر بازدید از فعالیت های پژوش و فناوری در حوزه های مواد و متالورژی، گردشگری، بیوتکنولوژی صنعتی و علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نشست بانوان این سازمان نیز حضور یافت.