معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی

نام سمت شماره تماس ایمیل
دکترمجید هاشمی مدیر گروه فرآوری مواد غذایی 31997432 mhashemi@jdm.ac.ir
دکتر الناز میلانی عضو هیأت علمی 31997431  
دکتر شهرام بیرقی طوسی عضو هیأت علمی 31997432 Toosi@acecr.ac.ir
مهندس غلامعلی گلی موحد  عضو هیأت علمی  31997433 goli@acecr.ac.ir
المیرا حقیقی پژوهشگر 31997427