معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه توسعه پایدار شهری-منطقه ای

نام سمت شماره تماس ایمیل
آقای حسین آقاجانی مدیر گروه و عضو هیات علمی   31997524 agajani_h@yahoo.com
دکتر فرزانه رزاقیان عضو هیات علمی 31997525
خانم سیمین فروغ زاده عضو هیات علمی 31997527
خانم سحر سلطانی عضو هیات علمی 31997528