معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

میسلیوم مادری انواع قارچ‌های خوراکی و دارویی

  • قرار دادن میسلیوم قارچ مورد نظر در محیط های کشت استریل، مناسب و تحت شرایط استریل می باشد. شروع کشت را می توان با استفاده از یک کلاهک قارچ سالم و تازه و یا نمونه آزمایشگاهی انجام داد و سپس از این کشت، کشت های ثانویه زیادی در محیط کشت آگار انجام خواهد شد.