معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه اقتصاد گردشگری

نام سمت شماره تماس ایمیل
دکتر جواد براتی مدیر گروه و عضو هیات علمی   31997532
دکتر هادی رفیعی عضو هیات علمی 31997526
فاطمه رحمانی عضو هیات علمی 31997533
دکتر سعید خدیوی عضو هیات علمی 31997534
علی رهنما پژوهشگر 31997516
مریم رسول زاده پژوهشگر 31997529
افسانه زارعی پژوهشگر 31997510
مریم پارساپور پژوهشگر 31997545