معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مدیران پژوهشی

پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل
دکتر فرشته حسینی سرپرست  پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی 31997416 f.hoseini@acecr.ac.ir
دکتر حامد حسینی مدیر گروه  گروه افزودنی های مواد غذایی 31997415  
دکتر معصومه مهربان مدیر گروه  گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی 31997431  
دکتر مجید هاشمی

مدیر گروه 

گروه فرآوری مواد غذایی 31997432  


پژوهشکده گردشگری

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل
دکتر جواد براتی ریاست  پژوهشکده گردشگری 301997501  
دکتر حامد بخشی مدیر گروه  پژوهشگروه جامعه شناسی گردشگری 31997506 haamed.bakhshi@gmail.com
دکتر معصومه توانگر مدیر گروه   گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری 31997521 masoomeht4@gmail.com
دکتر جواد براتی مدیر گروه  گروه اقتصاد گردشگری 31997533 j_baraty@yahoo.com
آقای حسین آقاجانی مدیر گروه  گروه توسعه پایدار شهری منطقه ای 31997524 Aqajani_h@yahoo.com
مسعود اعلم صمیمی مدیر مرکز خدمات تخصصی گردشگری    

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل
دکتر مسعود گلستانی پور ریاست پژوهشکده  پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی 31997101  
دکتر حمیدرضا پوریان فر مدیر گروه  بیوتکنولوژی قارچ های صنعتی 31997436 pourianfar@acecr.ac.ir
دکتر آزاده خادم  مدیر گروه  بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی 31997456  
دکتر نجمه گردنوشهری  مدیر گروه    بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم‌ها 31997441  
دکتر جواد جانپور مدیر مرکز خدمات تخصصی فناوری تولید قارچ‌های خوراکی 31997436  


گروه پژوهشی پزشکی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل
دکتر آرمان مساوات مدیر گروه  مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون 31997445 drhedayati@acecr.ac.ir
دکتر حلیمه حسن زاده مدیر گروه گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی 31997452 matin@um.ac.ir


گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل
 آقای احمد مولودی مدیرگروه گروه پژوهشی مواد نوین 31997471 a.moloodi@jdm.ac.ir