معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

علوم انسانی در ساحت علم نقش پررنگی ایفا می‌کند

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت علوم انسانی در موضوعاتی همچون حل کننده مسائل حکمرانی، مالی و اجتماعی، اظهار کرد: علوم انسانی در ساحت علم نقش پررنگی ایفا می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حسین امینی مشهدی در جلسه با همکاران پژوهشکده گردشگری گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری-منطقه‌ای و مرکز تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان با اشاره به چهار حوزه علم که شامل اندیشه، توسعه علم، توسعه فناوری (همراه با نوآوری) و کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان می‌شود، بیان کرد: خاستگاه اندیشه در حوزه علوم انسانی است که شامل نگرش‌ها، دانش‌ها و مهارت‌ها می‌باشد.

امینی در ادامه سخنانش گریزی بر ضرورت ارتقای بهره‌وری سازمانی زد و افزود: رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری و رشد مبتنی بر تحقق بهره‌وری دو عامل تعیین کننده در رشد سازمان‌ها است که مورد اول نیازمند امکانات مالی است اما بهره‌وری به گواهی تجربه و علم از دو مسیر نظام تدبیر درست و نفوذ نوآوری و فن اوری امکان تحقق دارد.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی حسن تدبیر در سازمان را مساله‌ای با اهمیت دوچندان عنوان کرد و گفت: در این رابطه پژوهشکده گردشگری و گروه‌های پژوهشی علوم انسانی سازمان جهاددانشگاهی می‌تواند نقش مهمی ایفا و کمک‌های موثری را به تمام سازمان نیز ارائه کند.

امینی تصریح کرد: ضرورت دارد تا انباشت علمی که در پژوهشکده صورت گرفته را متناسب با نیازهای استانی و ملی به جامعه جهت دهی کنیم.

وی با ارائه پیشنهادی مبنی بر تغییر نام پژوهشکده گردشگری به پژوهشکده علوم انسانی، خاطرنشان کرد: این پتانسیل وجود دارد تا بر روی بیانیه گام دوم انقلاب اقدامات پژوهشی جامع و فاخری انجام دهیم، چراکه جای خالی این مساله در پژوهشکده ملموس است و باید اقدامات ویژه‌ای در این رابطه صورت پذیرد.