معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

انتصاب مدیر و اعضای هیات مدیره مرکز خدمات تخصصی فناوری تولید قارچ های خوراکی دارویی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

طی احکامی جداگانه از سوی معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مدیر و اعضای هیات مدیره مرکز خدمات تخصصی فناوری تولید قارچ‌های خوراکی دارویی این سازمان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر هادی رفیعی، طی احکامی جداگانه، دکتر جواد جانپور، را به عنون مدیر مرکز خدمات تخصصی فناوری تولید قارچ‌های خوراکی دارویی جهاددانشگاهی منصوب نمود.

وی همچنین طی احکامی جداگانه، دکتر مسعود گلستانی پور، معاون پشتیبانی این سازمان را به عنوان عضو هیات مدیره مرکز خدمات تخصصی فناوری تولید قارچ های خوراکی دارویی جهاددانشگاهی منصوب نمود.

معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر هایده وحیدآفاق، مسوول امور قارچ‌های خوراکی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، دکتر حمیدرضا پوریان فر، دکتر مریم عامری و شادی شاه طهماسبی از اعضای هیات علمی پژوهشکده بیتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی را به عنوان دیگر اعضای هیات مدیره مرکز خدمات تخصصی فناوری تولید قارچ های خوراکی دارویی جهاددانشگاهی خراسان رضوی منصوب نمود.