معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مرکز خدمات تخصصی فناوری تولید قارچ‌های خوراکی

نام سمت شماره تماس ایمیل CV
دکتر جواد جان پور مدیر مرکز خدمات تخصصی فناوری تولید قارچ خوراکی 31997436 janpoor@acec.ac.ir  
مهندس شادی شاه طهماسبی مسئول آزمایشگاه اسپان قارچ 38788509