معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اهداف دوره

اهداف دوره آموزشی «مدرسه پاييزه مرور سيستماتيک و متاآناليز»

گروه هدف برنامه، پس از شرکت در این دوره آموزشی، قادر خواهند بود:

 • پس از آشنايي با انواع مطالعات ثانویه پژوهشی، انواع مطالعات مروری و تفاوت‌های آنها را بيان کنند.
 • پس از آشنايي با با مفهوم مرور سیستماتیک، چرايي انجام آن را به خوبي بيان کنند.
 • مراحل تدوین پروتکل و اجرای گام به گام مرور سیستماتیک را بيان کنند.
 • سؤال اصلي مرور را به‌عنوان مهم‌ترین گام در انتخاب عنوان مرور سیستماتیک، طرح کنند.
 • کلیدواژه‌هاي جستجوی سیستماتیک را تهیه کنند.
 • معیارهای ورود و خروج مطالعات اولیه را تعيين کنند.
 • راهبردهاي جستجوي متون را تدوین کنند.
 • موضوعات مورد نياز خود را در پایگاه‌ها و بانک‌هاي اطلاعاتي مختلف، به‌طور ساختارمند جستجو کنند.
 • نتایج جستجو را به نرم افزار مدیریت منابع انتقال دهند.
 • اسناد جستجو شده را غربالگری و انتخاب نمايند.
 • داده‌هاي مورد نیاز برای مرور سیستماتیک را استخراج و برای آنالیز آماده‌ سازند.
 • کيفيت متدولوژیک مطالعات اولیه را بسنجند و و خطر سوگرايي (Risk of Bias) در انها را ارزيابي کنند.
 • با کليات و مفاهيم متاآنالیز آشنا شوند.
 • با مفهوم و شاخص‌های اندازه اثر (effect size) و چگونگي استخراج داده‌های مورد نیاز برای محاسبه آن آشنا شوند.
 • با مدل‌های ترکیب و وزن‌دهی در متاآنالیز آشنا شوند.
 • با برخي نرم‌افزارهاي موجود براي انجام متاآنالیز و نمودارها و خروجي‌هاي آنها آشنا شوند.
 • با مفهوم عدم تجانس يا ناهمگنی (heterogeneity) و راهکارهای تشخیص و مديريت آن آشنا شوند.
 • با برخي از آنالیزهای تکمیلی متاآنالیز از جمله تحلیل حساسیت، تحلیل گروه‌هاي فرعي، متارگرسیون و سوگرايي انتشار آشنا شوند.
 • شیوه‌نامه اجرای مطالعات مروری را در قالب PRISMA ثبت کنند.
 • با نحوه ارزيابي مطالعات مرور سیستماتیک و نگارش مقالات مربوط آشنا شوند.