معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مدرسين دوره

.

دكتر علي منتظري، استاد پژوهش،

دکتراي تخصصي (PhD) سلامت همگانی و اپیدمیولوژی

رييس پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي

دكتر محمد رضا هدايتي مقدم، دانشيار پژوهش،

متخصص پزشکي اجتماعي

مدير مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون جهاددانشگاهي

دكتر رضا جعفرزاده اصفهاني، استاديار پژوهش

متخصص ژنتيک پزشکي 

مسئول فني بخش ژنتيک آزمايشگاه جهاددانشگاهي خراسان رضوي- شعبه وکيل‌آباد

دکتر عطیه یعقوبی

دکترا و فوق دکترای باکتری شناسی پزشکی

از دانشگاه علوم پزشکی مشهد