معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

آمادگی جهاددانشگاهی خراسان رضوی بر ایجاد فب‌لب (Fab. Lab.)‌های تخصصی

در نشست رئیس و اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بر ایجاد فب‌لب‌های تخصصی در حوزه‌های فنی و مهندسی، صنایع غذایی، بیوتکنولوژی و هنر در این سازمان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حسین امینی مشهدی، رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در این نشست، مسئله‌محوری را رویکرد این نهاد در استان عنوان کرد و افزود: رفع چالش‌های اساسی و کمک به حل مسائل مهم استان از جمله رویکردها و فعالیت های این سازمان است.

در ادامه دکتر شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بیان کرد: با توجه به توانمندی های موجود در جهاددانشگاهی خراسان رضوی، این قابلیت در این سازمان وجود دارد که به عنوان فب‌لب  نمونه کشوری معرفی گردد.

وی عنوان کرد: جهاددانشگاهی خراسان رضوی از این توانمندی برخوردار است که با ورود به فعالیت‌های میان رشته‌ای، انسان‌های چندرشته‌ای و چندزبانه را تربیت نماید.