معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

فعالیتهای بین المللی

همکاری­های بین­ الملل پژوهشکده گردشگری 

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه مونت پلیه فرانسه

1

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه اتاگو نیوزلند

2

حضور سه دوره دانش جویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مونت پلیه در پژوهشکده به عنوان کارآموز

3

برگزاری 3 کارگاه علمی با حضور اعضاء هیات علمی دانشگاه مونت پلیه فرانسه

4

برگزاری 1 کارگاه علمی با حضور اعضاء هیات علمی دانشگاه اتاگو نیوزلند

5

همکاری با دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند در پروژه باستان شناسی دیوار گرگان

6

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی و دانشگاه گیرسون ترکیه

7