معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

نام سمت شماره تماس ایمیل
دکتر مریم مقدم متین مدیر گروه matin@um.ac.ir
دکتر معین فرشچیان عضو هیات علمی 31997445 moein.farshchian@mail.um.ac.ir
آقای مهدی میر احمدی عضو هیات علمی 31997452 mahdi.mirahmadi@jdm.ac.ir
خانم حلیمه حسن زاده عضو هیات علمی 31997451
خانم آزاده حقیقی طلب عضو پژوهشی پاره وقت 31997452
آقای محمدرضا آزاده کارشناس گروه 31997448