معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه پژوهشی عفونت های منتقله از خون

نام سمت شماره تماس ایمیل
دکترحمیدرضا هدایتی مقدم مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997446 a.moloodi@gdm.ac.ir
دکتر سید آرمان مساوات عضو هیات علمی 31997448
ساناز احمدی عضوگروه 31997447  
دکتر راحله میری عضو هیات علمی 31997446