معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اسپاون تجاری انواع قارچ‌های خوراکی و دارویی

  • به میسیلیوم قارچ مایه کوبی شده بر روی غلات استریل  با اسپاون مادری گفته می شود که محتوی  میسیلیوم خالص نژاد مورد نظر هست

ستاد پژوهشی