معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه جامعه شناسی گردشگری

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر حامد بخشی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997505
دکتر ندا رضوی زاده هروی عضو هیات علمی 31997507
آقای آرش قهرمان عضو هیات علمی 31997509
خانم بستان پژوهشگر 31997508