معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه جامعه شناسی گردشگری

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر حامد بخشی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997505
دکتر ندا رضوی زاده هروی عضو هیات علمی 31997507
دکتر مژگان عظیمی هاشمی عضو هیات علمی 31997507
آقای آرش قهرمان عضو هیات علمی 31997509
خانم بستان پژوهشگر 31997508