معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

معرفی معاونت

معاونت پژوهش و فناوری یكی از ماموریت‌های مهم جهاددانشگاهی خراسان رضوی، بسط پژوهش‌های توسعه‌ای، كاربردی و ارایه خدمات تخصصی مورد نیاز جامعه می‌باشد. معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با هدف ارایه خدمات تخصصی و انجام طرح‌های تحقیقاتی كاربردی و بهره‌برداری از یافته‌های علمی آن در جهت تولید ثروت از فناوری‌های كسب شده فعالیت خود را از اواخر دهه 60 آغاز كرد. رفع نیازهای جامعه، تولید دانش فنی بومی و گسترش مرزهای دانش،گسترش و اشاعه فرهنگ پژوهش، ارایه دستاوردهای علمی در قالب‌های كارآمد و از جمله اهداف این معاونت می‌باشد. این معاونت با اتكا به نیروهای متخصص و متعهد و با بهره‌مندی از امكانات استان و واحدهای صنعتی همكار، گام‌های اساسی را برای تولید علم و ارایه خدمات تخصصی مورد نیاز سازمان‌ها و صنایع مختلف استان، برداشته و در دهه اخیر بیش از 500 طرح پژوهشی كاربردی دارای متقاضی(كارفرمایی) با...

بیشتر ...

گروه های پژوهشی