معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه میکرو ارگانیسمهای صنعتی

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
خانم دکتر مریم عامری مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997441 ma.ameri@jdm.ac.ir
آقای دکتر رضا کاراژیان عضو هیات علمی 31997442 reza_karazhyan2002@yahoo.com
خانم دکتر نجمه گرد نوشهری عضو هیات علمی 31997442 gord.noshahri@jdm.ac.ir
خانم دکتر پری رخ لوایی عضو هیات علمی 31997442