معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی