معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

  • نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه دکتر مریم عامری مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997441 ma.ameri@jdm.ac.ir دکتر رضا کاراژیان عضو هیات علمی 31997442 reza_karazhyan2002@yahoo.com ...
  • نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه دکتر حمیدرضا پوریان فر مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997436 pourianfar@acecr.ac.ir آقای جواد جانپور عضو هیات علمی 31997436 janpoor@acec.ac.ir...
  • نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه دکتر احمد شریفی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997456 خانم زهره تیموری کارشناس آزمایشگاه 31997461 دکتر سیده مهدیه خرازی عضو هیات علمی 319...

ستاد پژوهشی