معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه پژوهشی مواد

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
آقای احمد مولودی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997471 a.moloodi@gdm.ac.ir
دکتر علیرضا صادقی اول شهر عضو هیات علمی 31997472
دکتر مصطفی ملک جعفریان عضو هیات علمی 31997477
آقای امیر مهدی مولوی پژوهشگر 31997473 mahdi.molavi@gmail.com
آقای مهدوی شهری پژوهشگر 31997474
خانم سمیرا نوخاسته پژوهشگر 31997476 samira.nokhaste@gmail.com
خانم اکرم صالحی پژوهشگر 31997475 am_salehi85@yahoo.com