معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه پژوهشی پزشکی