معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه اقتصاد گردشگری

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر جواد براتی مدیر گروه و عضو هیات علمی   31997533 j_baraty@yahoo.com
ذکتر فاطمه رحمانی عضو هیات علمی 31997533
خانم حمیده خاکسار عضو هیات علمی 31997534
آقای علی رهنما پژوهشگر 31997518
آقای توحیدی پژوهشگر 31997536
خانم زراعی پژوهشگر 31997537
آقای دکتر هادی رفیعی عضو هیات علمی 31997501