معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه اقتصاد گردشگری

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر جواد براتی مدیر گروه و عضو هیات علمی   31997533 j_baraty@yahoo.com
ذکتر فاطمه رحمانی عضو هیات علمی 31997533
خانم حمیده خاکسار عضو هیات علمی 31997534
آقای رهنما پژوهشگر 31997518
آقای توحیدی پژوهشگر 31997536
خانم زراعی پژوهشگر 31997537