معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پژوهشکده گردشگری

  • نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه دکتر جواد براتی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997533 j_baraty@yahoo.com ذکتر فاطمه رحمانی عضو هیات علمی 31997533 خانم حمیده خاکسار عضو ...
  • نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه آقای حسین آقاجانی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997524 agajani_h@yahoo.com دکتر فرزانه رزاقیان عضو هیات علمی 31997525 خانم سیمین فروغ زا...
  • نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه دکتر معصومه توانگر مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997521 masoomeh_tavangar@yahoo.com دکتر مژگان ثابت تیموری عضو هیات علمی 31997523 ...
  • نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه دکتر حامد بخشی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997505 دکتر ندا رضوی زاده هروی عضو هیات علمی 31997507 آقای آرش قهرمان عضو هیات علمی 31997509...