معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

آغازگرهای مورد نیاز صنایع غذایی

ستاد پژوهشی