معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی