معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

فراورده های غذایی سویا (مایونز، ماست، پنیر)

ستاد پژوهشی