معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

تولیدات بیوتکنولوژی صنعتی