معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

سبوس فرآوری شده به روش اکستروژن

ستاد پژوهشی