معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه پژوهشی افزودنی های غذایی

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر شادی بلوریان  مدیرگروه و عضو هیات علمی  31997415
دکتر فرشته حسینی عضو هیات علمی 31997416
دکتر حامد صابریان عضو هیات علمی 31997417

ستاد پژوهشی