معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha)

ستاد پژوهشی