معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه توسعه پایدار شهری-منطقه ای

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
آقای حسین آقاجانی مدیر گروه و عضو هیات علمی   31997524 agajani_h@yahoo.com
دکتر فرزانه رزاقیان عضو هیات علمی 31997525
خانم سیمین فروغ زاده عضو هیات علمی 31997528
خانم سحر سلطانی عضو هیات علمی 31997526
خانم تجویدی پژوهشگر 31997526
خانم رسول زاده پژوهشگر 31997529
آقای مسعودی پژوهشگر 31997531