معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر الناز میلانی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997431 e.milani@jdm.ac.ir
دکتر معصومه مهربان عضو هیات علمی 31997421 mehraban@acecr.ac.ir
دکتر احمد احتیاطی پژوهشگر 31997421 ehtiati@jdm.ac.ir