معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه بیوتکنولوژی قارچ های صنعتی

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
آقای دکتر حمیدرضا پوریان فر مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997436 pourianfar@acecr.ac.ir
آقای دکتر جواد جانپور  عضو هیات علمی 31997436 janpoor@acec.ac.ir
خانم دکتر شراره رضائیان   عضو هیات علمی 31997436 rezaeian@acec.ac.ir